ایران در زنجیر مثلث نکبت

ایران در زنجیر مثلث نکبت

درباره این کتاب

این کتاب، مقاله ایست غم انگیز درباره مبارزۀ صد سالۀ ایرانیان برای کسب آزادی و رهائی از دام و  زنجیر مثلث نکبت که تاجداران و عمامه داران و فقیهان بی عمامه برگردن ایرانیان انداخته اند.

شیعه، این مذهب اختراع شده توسط ایرانیان برای رهائی از سلطنت اعراب، این زنجیر را از پای ایرانیان باز کرد. ولی سیصد سال پیش، عمامه داران در دوران شاه سلطان حسین صفوی آنرا بدور گردن ایرانیان انداختند.

با انقلاب مشروطه و به کمک قانون اساسی 1906 ایران، امید می رفت که قانوناً این زنجیر پاره شده و از اسارت رهائی یابیم ولی این امید بعلت دیکتاتوریهای پی در پی به یاس امروز تبدیل شد.

امروزه، دو راس این مثلث نکبت در خارج از ایران، در حالیکه محبوبیتی در ایران ندارند، تمام امکانات مالی و تبلیغاتی را در اختیار گرفته و به خیال خودشان برعیله آن دیگر راس مثلث نکبت که حکومت مطلقه فقاهتی در ایران براه انداخته مبارزه می کنند.

تا زمانیکه رهبران و هواداران این دو راس مثلث نکبت در خارج،  بطور داوطلبانه  این آپوزیسیون بی حاصل و خرابکارانه را تعطیل نکنند، امیدی به نجات ایران از دست رژیم حاکم نباید داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون در دست آخوندهای حجتیه است
آنها این قانون اساسی را که میشود گفت کتاب شرعیات است
طیق باور خودشان برای ظهور امام مهدی تفصیر و اجرا میکنند
یعنی
جنگ، دزدی، فساد، فقر ملت، غم و انده و و و همه ظهور امام مهدی را نزدیکتر میکند
به گوشه ای از خطبه نماز جمعه آقای خاتمی، امام جمعه تهران